BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIV/ 135 / 2005

z dnia: z dnia 25 sierpnia 2005 r
w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w m. Wizna.
Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.. 984 ,Nr 214, poz.1808; Nr 153 poz. 1271 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:
§ 1. Ulicy położonej na obszarze m. Wizna oznaczonej na szkicu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zmienia się nazwę ulicy z ul. 1 Maja na Jana Pawła II.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lis 2005 09:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1633 razy