BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/141/05

z dnia: z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych położonych na użytkach rolnych, nie tworzących gospodarstwa rolnego;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.
2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/99/04 Rady Gminy Wizna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, oraz Uchwała Nr XXX/119/05 Rady Gminy Wizna z dnia 3 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 gru 2005 12:18
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1429 razy