BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVIII / 145 / 05

z dnia: z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, 111 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 6.619,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.619,- zł
2. Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 6.619,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80110 – Gimnazja 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.619,- zł
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami na kwotę 14.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :
DOCHODY – 7. 802. 505,- ZŁ
WYDATKI - 8 .094. 685,- ZŁ
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA
ABRAMOWICZ SŁAWOMIR
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1538 razy