BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVIII/147/05

z dnia: z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: : przystąpienia do Internetowego Rynku Rolno – Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203/ w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 2106, poz. 679 i Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , z 2002r. nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i nr 199, poz. 937) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1W celu promocji Gminy Wizna wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego na jej terenie przystępuje się do spółki prawa handlowego pod firmą: „Internetowy Rynek Rolno – Towarowy Spółka z o.o. w Łomży”.
2. Do spółki, o której mowa w ust. 1 Gmina Wizna wniesie dwa udziały o łącznej wartości 1000,zł

§ 2. Upoważnia się Wójtowi Gminy do wniesienia udziałów, o których mowa w § 1
ust. 2, do spółki Internetowy Rynek Rolno – Towarowy Spółka z o.o. w formie pieniężnej.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 sty 2006 11:22
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1604 razy