BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 136 / 05

z dnia: 27 października 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 126.070,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 40.000,- zł ;

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 81.070,- zł ;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 5.000,- zł ;


2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 100.350,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100.350,- zł

rozdz. 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 2.350,- zł ;

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 98.000,- zł;

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 43.000,- zł ;
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 55.000,- zł;

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 126.070,- zł oraz zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 100.350,-
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


4. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w kwocie ogółem 9.084,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


5.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 633.346,- zł
WYDATKI – 7. 925.526,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2006 09:42
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1443 razy