BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 148/06

z dnia: 20 stycznia 2006 r.
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa w miejscowości Małachowo.
Na podstawie § 17 ust.2 Statutu Sołectwa Małachowo stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały nr IX/46/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Wizna zarządza się , co następuje :
§ 1

Zwołać w celu wyboru sołtysa w miejscowości Małachowo w terminie nie późniejszym niż 15 marca 2006r. zebranie wiejskie mieszkańców i organizacyjnie je zabezpieczyć .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Wójt
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 mar 2006 12:21
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1555 razy