BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 151 /06

z dnia: 23 lutego 2006r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXIX sesji Rady
Gminy w sprawie :
1. budżetu gminy na 2006 rok,
2. określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest
Gmina Wizna,
3. regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla
których organem założycielskim jest Gmina Wizna,
4. przyjęcia planu pracy Rady na 2006 rok,
5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006
rok,
6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy.

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
2/ Zastępcę Wójta Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów
uchwał wymienionych w § 1 pkt.2,3,4,5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 kwi 2006 12:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1589 razy