BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z A D Z E N I E Nr 161/06

z dnia: 19 maja 2006 roku
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży
Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2004 r.Nr 261 poz. 2603,z 2004 Dz.U Nr 281 ,poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) oraz uchwały Nr X/52/99 Rady Gminy Wizna z dnia 10 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam :

§ 1

Przeznaczyć do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr 1005 o pow. 3700 m2 położoną na terenie miejscowości Wizna ul. Łomżyńska 1

§ 2

Cenę wywoławczą przyjąć na podstawie ceny ustalonej przez rzeczoznawcę

§ 3

sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 maj 2006 13:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1533 razy