BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 158 /06

z dnia: 14 kwietnia 2006r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XL sesji Rady
Gminy w sprawie :
1. zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
2. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
3.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
2/ Zastępcę Wójta Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3/ Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów
uchwały wymienionych w § 1 pkt.3.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 maj 2006 09:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1533 razy