BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XL / 154 / 06

z dnia: 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:
§ 1.

1. Z m n i e j s z a się dochody budżetowe o kwotę 53.737,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 53.737,- zł

2. Z m n i e j s z a się wydatki budżetowe o kwotę 53.737,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 53. 737,- zł


3.. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

DOCHODY – 7. 297. 683,- ZŁ
WYDATKI - 9. 456. 724,- ZŁ

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 10:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1605 razy