BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06

z dnia: 22 marca 2006 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66), art. 28a i 35 ustawy z 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz § 11 ust. 3 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) zarządzam co następuje: § 1 1. Wprowadzam instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiącą załącznik Nr 1. 2. Wprowadzam zakładowy plan kont stanowiący załącznik Nr 2 § 2 Zobowiązuje wszystkich podległych pracowników do zapoznania się z treścią instrukcji. § 3 Za przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są pracownicy samodzielnych stanowisk pracy, a nadzór nad jej przestrzeganiem powierzam Skarbnikowi. § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 13:44
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1804 razy
Ilość edycji: 2