BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 141 / 05

z dnia: 30 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 157.540,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 100,- zł;

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 126.930,- zł ;

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30.510,- zł;

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 30.510,- zł;

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 157.540,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału w kwocie ogółem 29.287,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 795. 886,- zł
WYDATKI – 8. 088. 066,- zł
§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2006 08:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1577 razy