BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4 /2005

z dnia: 1 kwietnia 2005r.
w sprawie: ustalenia wysokości stypendiów oraz określenia szczegółowych kryteriów ich przyznawania.

Na podstawie § 5 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2005 roku Nr XXXI/126/05 oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wizna - stanowiącego załącznik do w/w uchwały żarz ą d z a m, co następuje: §1 Stypendium i zasiłek szkolny przyznawane są decyzją administracyjną Wójta ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 1.Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty określonej w art.6 ust. 3 pkt ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekroczyć 200% w.w. kwoty. 2.Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia, której miernikiem jest dochód na osobę w rodzinie. 3.Przy ocenie sytuacji materialnej ucznia należy uwzględnić także występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także niepełność rodziny i zdarzenie losowe. 4.Wysokość stypendium szkolnego jest zależna od liczby punktów, które są sumą punktów przyznanych w zależności od kryterium dochodowego i zaistniałych rodzinie czynników społecznych, wymienionych w § 2 ust. 3 5.Zasady ustalania punktów w zależności od kryterium dochodowego. Miesięczna wielkość dochodu na osobę Ilość punktów do 30 zł 20 Powyżej 30 zł do 65zł. 18 Powyżej 65złdoll0zł 16 Powyżej 110zł i 195zł 14 Powyżej 195zł 12 6. Za każdy czynnik społeczny występujący w rodzinie, wymieniony w § 2 ust. 3,przyznaj e 3 punkty. -2-7. Ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego w zależności od liczby punktów: a) do 21 punktów - 44,80 zł b) powyżej 21 pkt do 24 pkt - 56,00 zł c) powyżej 24 pkt do 26 pkt - 81,00 zł d) powyżej 26 pkt - 112,00 zł §3 Stypendium może być udzielane w formie:..

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1618 razy
Ilość edycji: 2