BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 7/05

z dnia: 27 czerwca 2005 roku
w sprawie: instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE Nr7/05 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Na podstawie § 3ust. l i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U.Nr.100, póz. 1024 ) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr.l01 , poz.926 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2004r. Nr 25, ^H póz.219 i Nr 33.poz.285 ) zarządzam co następuje : §1 Wprowadzam instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy w Wiźnie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Na administratora bezpieczeństwa informacji wyznaczam: Wykonanie zarządzenia zlecam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 11:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1761 razy
Ilość edycji: 2