BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 8/05

z dnia: 27 czerwca 2005 roku
w sprawie: wprowadzenie regulaminu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wizna..

Na podstawie §1 §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U.nr.100, póz. 1024 w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r.Nr 101, póz. 926 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2004r. Nr 25, poz.219 i Nr 33, poz.285 ) zarządzam co następuje : §1 Wprowadzam regulamin polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i sposobu postępowania w przypadkach jej naruszenia w Urzędzie Gminy w Wiźnie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. §2 Wykonanie zarządzenia zlecam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. §3 Zarządzenia-wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 11:12
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1706 razy
Ilość edycji: 2