BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/66/03

z dnia: 5 grudnia 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 ) art.24 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz.984) oraz §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz.257 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Wizna przedłożoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Wiźnie w wysokości:
1) 1,60 zł brutto dla odbiorców z gminy Wizna
2) 1,80 zł brutto dla odbiorców z poza terenu gminy Wizna
3) opłatę stałą w wysokości 1,00 zł miesięcznie dla odbiorców z gminy Wizna.


§ 2. Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do dostaw wody dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjętą w niniejszej uchwale traci moc uchwała Nr IV/22/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1700 razy