BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLI / 160 / 06

z dnia: z dnia 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
Na podstawie art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmuje dochody
i wydatki w szczegółowości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uchwały budżetowej.

2. Informacja składa się z trzech części :
a) zestawienia dochodów, które obejmuje :
- plan po zmianach,
- wykonanie na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu.
b) zestawienia wydatków, które obejmuje:
- plan po zmianach,
- wykonanie na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu.
c) części opisowej.
§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVIII/92/2000 z dnia 30 lipca 2000 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WIZNA


Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sie 2006 09:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1516 razy