BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 171 / 06 Wójta Gminy Wizna

z dnia: z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:
§ 1

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 74.039,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 70.000,- zł;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4.039,- zł ;

2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 74.039- ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 591.857,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały RADY GMINY Nr XXXIX / 148 / 06 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wizna na 2006 r. pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 489.581,- zł
WYDATKI – 9. 648.622,- zł

§ 2.
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 paź 2006 13:44
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1396 razy