BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I/ 3/ 06

z dnia: 27 listopada 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmi.) u c h w a l a, co następuje:

§ 1.Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 82.298,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12.172,- zł

rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 70.126,- zł

2. Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 82.298,- zł

w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75023– Urząd Gminy - 53.407,- zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 49.166,- zł;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.723,- zł;

§ 4120 – składki na f-sz pracy o kwotę 518,- z

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 28.891,- zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 25.817,- zł;

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.840,- zł;

§ 4120 – składki na f-sz pracy o kwotę 234,- z

 

3.. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

DOCHODY – 8. 539. 256,- ZŁ

WYDATKI - 10. 797. 682,-

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY

SZULC ZBIGNIEW

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 gru 2006 13:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1516 razy
Ilość edycji: 1