BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

NR II/4/06

z dnia: z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie: w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wizna do reprezentowania Gminy Wizna na Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”
Na podstawie art

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 oraz art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337/ uchwzla się, co następuje:

§ 1. Gminę Wizna na Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania, „Brama na Bagna” reprezentować będą:

- Pan Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna,

- Pan Henryk Borawski– radny Rady Gminy Wizna.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na Tablicy Ogłoszeń UG. Wizna i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 gru 2006 08:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1502 razy
Ilość edycji: 2