BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/11/06

z dnia: z dnia 19 grudnia 2006 r
w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogloszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Mon. Pol. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do kwoty 30,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Szulc

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 09:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1377 razy
Ilość edycji: 3