BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/13/06

z dnia: 19 grudnia 2006r.
w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 102,poz.1055, z 2005r. Nr 172.poz. 1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz.128) i § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy uchwala się , co następuje :

§ 1

Wyznacza się przedstawicieli Gminy Wizna do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy na okres trwania kadencji Rady Gminy w latach 2006- 2010 w osobach :

 

1/ Pan Zbigniew Sokołowski- Wójt Gminy

2/ Pan Zbigniew Szulc - Przewodniczący Rady Gminy

3/ Pan Henryk Borawski - radny gminy

-         w miejsce osób dotychczas reprezentujących Gminę Wizna

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

  

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 16:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1370 razy
Ilość edycji: 6