BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III / 16 / 06

z dnia: 19 grudnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmiany po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy działami na kwotę 5.425,- zł, w związku z tym:

Z m n i e j s z a się wydatki budżetowe o kwotę 5.425,- zł

w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

 

Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 5.425,- zł

w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85401– świetlice szkolne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.. Po dokonanych zmianach budżet Gminy nie ulega zmianie i wynosi :

DOCHODY – 8. 539. 256,- ZŁ

WYDATKI - 10. 797. 682,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA

SZULC ZBIGNIEW

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 16:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1367 razy
Ilość edycji: 2