BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr IV/17/07

z dnia: 22 stycznia 2007 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi -sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność - Rad Sołeckich
Na podstawie art

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 102,poz.1055, z 2005r. Nr 172.poz. 1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz.128)

i § 15 ust.1 statutów sołectw stanowiących załączniki Nr 1-24 do uchwały Nr IX/46/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom,

uchwala się , co następuje :

§ 1. Zarządza się w Gminie Wizna wybory organów samorządu mieszkańców wsi – sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność – Rad Sołeckich w terminie do 31 marca 2007r.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie : przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich , w tym również wyznaczenia terminów ich odbycia.

§ 3. Po zakończeniu wyborów organów samorządu mieszkańców Wójt Gminy przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sty 2007 18:34
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1605 razy
Ilość edycji: 2