BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07

z dnia: z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

 

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IV i V sesji Rady

Gminy w sprawie :

1.      zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi -sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność - Rad Sołeckich

2.      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna ( zabudowa mieszkaniowo – rekreacyjna we wsi Sieburczyn).

3.      zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.

4.      odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna.

5.      budżetu gminy na 2007 rok.

6.      określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna

7.      regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowdzacym jest Gmina Wizna

8.      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.

9.      rozpatrzenia skargi na Wójta.

 

§ 2. Upoważnia się :

1/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych

w § 1 pkt.3 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,

2/ Dyrektora SP do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1

pkt.8, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

3/ inspektora do spraw budownictwa i inwestycji do przedstawienia w czasie obrad sesji

projektu uchwały wymienionej

w § 1 pkt.2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

4/ inspektora do spraw obsługi rady i oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji

projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,4,6,7,8.

 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sty 2007 19:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1764 razy
Ilość edycji: 5