BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

NR V/21/07

z dnia: 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Na podstawie art

Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) uchwala się ,co następuje:


§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.


§ 2. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007r..

 

Przewwodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2007 21:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1610 razy
Ilość edycji: 2