BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

NR V/22/07

z dnia: 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Na podstawie art

Na podstawie art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 ) uchwala się ,co następuje:


§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.


§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2007 21:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1560 razy
Ilość edycji: 2