BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

V/25/07

z dnia: 30 stycznia 2007 r
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna (zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna we wsi Sieburczyn)
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr 175, poz.1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 225, poz.1635), zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/111/05 Rady Gminy Wizna z dnia 31 stycznia 2005 r., uchwala się, co następuje:

dział i – POSTANOWIENIA ogólne

§ 1. 1.Po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna” uchwalonego uchwałą Nr IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna obejmujący tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej i funkcji turystyczno-wypoczynkowej we wsi Sieburczyn, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest również załącznik Nr 2 – dotyczący sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Wizna oraz zasad ich finansowania

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 5,92 ha położony w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej we wsi zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz przy drodze powiatowej Wizna – Burzyn i drodze gminnej od tej drogi powiatowej do rzeki Biebrza.

§ 2. 1.Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne o powierzchni 1,5843 ha stanowiące użytki rolne klasy IVb z glebami wytworzonymi z utworów mineralnych na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr GRM.IV.7230-42/06 z dnia 9 czerwca 2006 r.

2. Pozostałe grunty rolne przeznacza się na cele nierolnicze na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć budynek w kierunku drogi, sąsiedniej działki lub sąsiedniego terenu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkiem, budynkami lub innymi obiektami budowlanymi;

5) powierzchni zabudowanej działki - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy łącznie z powierzchnią elementów budynku mających oparcie na gruncie i z nawierzchniami utwardzonymi dojść, dojazdów, placyków, boisk, itp.;

6) nieruchomości - należy przez to rozumieć jedną, dwie lub więcej działek sąsiadujących ze sobą i należących do jednego właściciela;

7) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1.Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych planem;

2) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;

3) planistyczne uporządkowanie obszaru objętego planem poprzez określenie zasad z zakresu kształtowania przestrzeni, propozycji podziału terenu oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

2.      Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny funkcji turystyczno-wypoczynkowej oznaczone na rysunku planu symbolem MP,UT. Funkcja przewidywana dla tych terenów dotyczy obsługi ruchu turystycznego i agroturystyki i może obejmować obiekty zamieszkania zbiorowego typu pensjonat, zajazd, motel, hotel, itp. wraz z funkcją towarzyszącą, w tym gastronomią;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

3)      tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

4) tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;

5) teren projektowanej stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem EE;

6) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

8) teren placu i parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy;

3) symbol graficzny określający granice działek objętych obowiązkiem wspólnego podziału;

4) symbol graficzny określający projektowane łączenie poszczególnych działek zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach szczegółowych.

4. Oznaczenia graficzne dotyczące zawartych w planie nieobowiązujących ściśle propozycji planistycznych:

1) proponowane linie podziału działek (z dopuszczeniem korekty linii podziału przy jednoczesnym zachowaniu warunku, że przedstawiona na rysunku planu liczba działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów jest maksymalna);

2) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej (oznaczenia te określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji).

dział ii - ustalenia OGÓLNE

§ 5. 1. Podstawową funkcją obszaru objętego planem jest funkcja mieszkaniowa letniskowa i turystyczno-wypoczynkowa.

2. Ustalenia niniejszego działu dotyczą całego obszaru objętego planem, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

3. Ustalenia, o których mowa w ust.1 wraz z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w dziale III niniejszej uchwały, stanowią podstawę do opracowania projektów budowlanych, projektów zagospodarowania działek i terenów oraz dokonywania podziałów geodezyjnych.

Rozdział 1 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w ustaleniach ogólnych określonych w niniejszym Dziale i szczegółowych dla poszczególnych terenów określonych w Dziale III niniejszej uchwały.

Rozdział 2 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala się:

1) obowiązek odprowadzania ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzanie ww ścieków do szczelnych zbiorników i wywóz do oczyszczalni ścieków tylko w przypadku, gdy włączenie do użytku realizowanych obiektów wyprzedzi realizację zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do projektowanej kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem zagospodarowywania nie zanieczyszczonych wód z dachów do pielęgnacji roślinności – w ramach własnych posesji;

3) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się obowiązek stosowania ekologicznych nośników energii w systemach grzewczych projektowanej zabudowy.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi zapewniającymi ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Ze względu na położenie obszaru objętego planem w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na obszarze NATURA 2000 ustala się obowiązek zachowania funkcji ekologicznej i krajobrazowej tego obszaru poprzez ochronę przed nadmiernym jego zainwestowaniem, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w niniejszej uchwale.

5. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wyłącznie z zakresu obsługi ruchu turystycznego i agroturystyki obejmujących obiekty zamieszkania zbiorowego typu pensjonat, zajazd, motel, hotel, itp. wraz z usługami towarzyszącymi, w tym gastronomią.

6. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji wszelkich nośników reklamowych, za wyjątkiem informacji dotyczących usług prowadzonych na obszarze objętym planem.

 

Rozdział 3 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Na obszarze objętym planem nie ma zabytków ani dóbr kultury współczesnej.

 

Rozdział 4 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi publiczne i wewnętrzne.

2. Ustalenia dotyczące przestrzeni, o których mowa w ust.1 zawarte są w §11 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 5 – Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 10. 1. Cały obszar objęty niniejszym planem położony jest w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na obszarze NATURA 2000 Dolina Biebrzy PLC200001 w granicach oso i SOO.

2. Wszystkie ustalenia planu uwzględniają położenie terenów objętych planem na obszarach, o których mowa w ust.1

 

Rozdział 6 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

§ 11.  

Ustalenia z zakresu komunikacji

1.Obsługę komunikacyjną zapewniają istniejące drogi publiczne: powiatowa Wizna – Burzyn (1KD) i gminna (2KD) o szerokościach w istniejących liniach rozgraniczających.

2. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, o których mowa w ust. 1:

1) od drogi powiatowej 1KD – 10 m od jej linii rozgraniczającej;

2) od drogi gminnej 2KD:

a) dla terenu 2ML – 8 m od jej linii rozgraniczającej,

b) dla terenów 4ML i 5MP,UT,ZP – 5 m od jej linii rozgraniczającej.

3. Ustala się następujące parametry dla projektowanych dróg wewnętrznych stanowiących ciągi pieszo-jezdne i oznaczonych symbolami 3KDW (ok. 0,104 ha) i 4KDW (ok.0,114 ha).

1) szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od drogi 3KDW – 5 m,

b) od drogi 4KDW – 7 m.

4. Ustala się niezbędne obszary widoczności w narożnikach skrzyżowań określone na rysunku planu, w których obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich przeszkód ograniczających widoczność.

5. W liniach rozgraniczających dróg ustala się zakaz realizacji wszelkich budynków, w tym tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych z ich utrzymaniem oraz infrastruktury technicznej.

6. Miejsca postojowe obsługujące projektowaną zabudowę usługową należy zapewnić na własnych nieruchomościach według wskaźnika minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój przeznaczony dla turystów.

§ 12.  

Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło

Ustala się obowiązek zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni własnych na paliwo proekologiczne.

§ 13. 1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – docelowo siecią kanalizacji deszczowej.

2. Na rysunku planu określono orientacyjny przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

3. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania niż przedstawione na rysunku planu.

§ 14. 1. Zaopatrzenie w wodę – ustala się zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z projektowanej sieci wodociągowej.

2. Odprowadzanie ścieków – docelowo odprowadzanie ścieków siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z dopuszczeniem okresowego, do czasu zrealizowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gromadzenia w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywóz do oczyszczalni ścieków.

3. Na rysunku planu określono orientacyjny przebieg projektowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

4. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania niż przedstawione na rysunku planu.

§ 15.  

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki

W celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną obszaru objętego planem należy:

1) na terenie oznaczonym symbolem 6EE zbudować słupową stację transformatorową z transformatorem dostosowanym mocą do aktualnych potrzeb;

2) projektowaną słupową stację transformatorową zasilić od strony SN-15kV napowietrzną linią elektroenergetyczną z istniejącej napowietrznej linii SN-15kV relacji GPZ Wizna – Burzyn;

3) w pasach drogowych dróg wewnętrznych, drogi gminnej jak również powiatowej wybudować napowietrzne, izolowane linie elektroenergetyczne komunalno-oświetleniowe nN-0,4/0,23kV;

4) przyłącza elektroenergetyczne od komunalnych linii napowietrznych do poszczególnych obiektów wykonać na podstawie indywidualnych warunków wydanych poszczególnym inwestorom przez Rejon Energetyczny w Łomży. Przewiduje się budowę izolowanych przyłączy napowietrznych z dopuszczeniem budowy przyłączy kablowych z usytuowaniem złącz kablowych w linii ogrodzenia poszczególnych posesji.

§ 16. Ustalenia z zakresu telekomunikacji

1.Przewiduje się budowę kablowych linii telekomunikacyjnych wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych.

2. Warunki budowy zostaną określone przez wybranego operatora sieci na etapie wykonywania projektów szczegółowych.

3. Przewiduje się także wykorzystanie łączności z telefonii komórkowej.

§ 17. W zakresie usuwania odpadów ustala się obowiązek segregacji odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

 

Rozdział 7 – Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 18. Na obszarze objętym planem nie ma terenów, dla których istnieje konieczność ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w trybie przepisów odrębnych.

 

Rozdział 8 – Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 19. Do czasu realizacji ustaleń planu wszystkie tereny objęte niniejszym planem mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób.

 

dział iii – UStalenia szczegółowe

 

Rozdział 1 – Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oznaczonych

symbolami MP,UT,ZP

§ 20. 1.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MP,UT,ZP (0,55 ha) i 5MP,UT,ZP łącznie z terenem KP (1,12 ha) przeznacza się pod zabudowę turystyczno-wypoczynkową, pensjonat, zajazd, motel, hotel, itp. wraz z funkcją towarzyszącą, w tym gastronomią, obiektami terenowymi typu boisko sportowe, korty tenisowe, basen, place zabaw, itp. towarzyszącymi funkcji turystycznej, zielenią i obiektami małej architektury wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Do czasu realizacji ustaleń planu na terenie 1MP,UT,ZP dopuszcza się urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

3. Teren oznaczony symbolem 5ZN (0,94 ha) stanowiący integralną część terenu 5MP,UT,ZP przeznacza się pod zieleń naturalną i pozostawia w dotychczasowym użytkowaniu.

4. Teren oznaczony symbolem KP przeznacza się pod plac i parking na potrzeby zabudowy usługowej.

§ 21. 1. Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy projektować w sposób zapewniający dostosowanie formy architektonicznej do otoczenia i krajobrazu.

2. Budynki i obiekty małej architektury należy projektować jako drewniane lub murowane.

3. Dostosowanie formy architektonicznej, o której mowa w ust.1 nastąpi poprzez realizację ustaleń zawartych w §22.

§ 22. 1.Ustala się zakaz dokonywania podziału geodezyjnego terenu 1MP,UT,ZP.

2. Przed realizacją zabudowy na terenie 5MP,UT,ZP zaleca się przeprowadzenie przekształceń geodezyjnych obejmujących również teren 5ZN zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przekształcenia geodezyjne, o których mowa w ust.2 powinny zostać przeprowadzone w celu umożliwienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę nieruchomości należących do różnych właścicieli.

4. Zasady zagospodarowania:

1) ustala się, że na każdej nieruchomości można wybudować jeden budynek;

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących;

3) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowaną nieruchomości – do 40% powierzchni całkowitej każdej z nieruchomości i nie więcej niż 2000 m2;

4) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 500 m2;

5) pozostałą część nieruchomości należy przeznaczyć na:

a) zieleń naturalną lub urządzoną – stosowanie nawierzchni trawiastych, nasadzenia krzewów i drzew iglastych i liściastych,

b) obiekty małej architektury oraz wiaty i zadaszenia;

c) bilans powierzchni zabudowanej należy dołączyć do projektu budowlanego;

6) ustala się obowiązek lokalizowania budynków w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości i na terenie określonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) na terenie 5ZN, na trasie cieku wodnego, znajduje się staw, który jako istotny element naturalnego środowiska, należy uwzględnić w zagospodarowaniu terenów 5MP,UT,ZP i 5ZN;

8) zaleca się sporządzenie projektu zieleni obejmującego dolinę cieku wodnego wyłączoną z zabudowy na terenie 5MP,UT,ZP i zaopiniowanie przez Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego;

9) ustala się zakaz dokonywania przekształceń powierzchni ziemi na terenie 5ZN;

10) na terenie 5MP,UT,ZP dopuszcza się nieznaczne przekształcenia powierzchni ziemi na obszarze wokół istniejącego cieku wodnego związane z pielęgnacją terenu zieleni.

5. Warunki realizacji zabudowy:

1) ustala się obowiązek rozpoznania geotechnicznego terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia występowania - w poziomie posadowienia budynków - gruntów nienośnych, należy wykonać badania geotechniczne;

2) ustala się następujące formy architektoniczne budynków jako obowiązujące dla projektowanej zabudowy:

a) w rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych budynków, obiektów małej architektury i ogrodzeń ustala się obowiązek nawiązania do tradycyjnego budownictwa z budulca drewnianego,

b) wysokość maksymalna - dwie kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia realizowana w formie poddasza użytkowego z dachem dwu- lub wielospadowym o jednakowych kątach nachylenia podstawowych połaci dachowych od 35o do 45o,

c) ustala się jako zasadę, że główna kalenica dachu ma być równoległa (kierunek północ – południe) do rzeki Biebrzy dla terenu 5MP,UT,ZP i do drogi 1KD dla terenu 1MP,UT, ZP,

d) nieprzekraczalna wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy dachów – 12 m,

e) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru obiektów – 0,7 m ponad poziom przyległego terenu (terenu bezpośrednio wokół budynku);

3) ustala się obowiązek stosowania na pokrycie dachów dachówki lub materiałów dachówkopodobnych;

4) dopuszcza się zastosowanie pokryć dachowych z trzciny lub gontu na budynkach, altanach i wiatach.

6. Ogrodzenia:

1) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z elementów prefabrykowanych,

2) maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 1,8 m. Ograniczenie wysokości ogrodzeń nie dotyczy zaakcentowanych wejść i wjazdów,

3) ogrodzenia nieruchomości powinny umożliwiać migrację drobnej fauny (co oznacza przerywaną podmurówkę lub jej brak),

4) ogrodzenie działek od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie działki budowlanej uwzględniając linie rozgraniczające lub bezpośrednio w liniach rozgraniczających,

5) ustala się obowiązek stosowania od strony dróg ażurowych, w co najmniej 50%, ogrodzeń z wypełnieniem z elementów drewnianych.

7. Kolorystyka budynków:

1) ustala się obowiązek stosowania dachów w kolorach brązu w różnych jego odcieniach, ciemnozielone lub czerwone;

2) kolory obowiązujące na elewacjach – jasne, pastelowe i naturalne dla użytego materiału z dopuszczeniem mocniejszych kolorów akcentów detali elewacji;

3) stolarka okienna i drzwiowa – w kolorystyce współgrającej z kolorystyką budynku.

8. Kolorystyka obiektów małej architektury i ogrodzeń powinna współgrać z kolorystyką obiektów budowlanych.

 

Rozdział 2 – Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oznaczonych

symbolami ML

§ 23. 1.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2ML (ok. 1,20 ha), 3ML (ok. 1,51 ha) i 4ML (ok. 0,38 ha) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową letniskową wraz z zielenią i obiektami małej architektury.

2. Na terenach 2ML i 3ML należy projektować budynki drewniane lub murowane.

3. Ze względu na ukształtowanie terenu i trudne warunki geotechniczne, na terenie 4ML zaleca się lokalizowanie wyłącznie drewnianych budynków i obiektów małej architektury.

4. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

§ 24. 1.Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy projektować w sposób zapewniający dostosowanie formy architektonicznej do otoczenia i krajobrazu.

2. Dostosowanie formy architektonicznej, o której mowa w ust.1 nastąpi poprzez realizację ustaleń zawartych w §25.

§ 25. 1. Ustala się, że liczba działek istniejących i projektowanych przedstawiona na rysunku planu jest maksymalna.

2. Zasady zagospodarowania:

1) ustala się, że na każdej nieruchomości można wybudować jeden budynek wolnostojący;

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących;

3) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowaną nieruchomości – do 30% jej powierzchni całkowitej i nie więcej niż 600 m2 dla nieruchomości o powierzchni większej niż 1500 m2;

4) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 150 m2;

5) pozostałą część nieruchomości należy przeznaczyć na:-

a) zieleń urządzoną – stosowanie nawierzchni trawiastych, nasadzenia krzewów i drzew iglastych i liściastych,

b) obiekty małej architektury;

6) bilans powierzchni zabudowanej należy dołączyć do projektu budowlanego;

7) ustala się obowiązek lokalizowania budynków w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości;

8) dla działek o numerach ewidencyjnych 331/23 i 331/24 ustala się możliwość zlokalizowania budynków w odległości 3 m od granicy pomiędzy tymi działkami.

3. Warunki realizacji zabudowy:

1) ustala się obowiązek rozpoznania geotechnicznego terenu przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia występowania - w poziomie posadowienia budynków - gruntów nienośnych, należy wykonać badania geotechniczne;

2) ustala się następujące formy architektoniczne budynków jako obowiązujące dla projektowanej zabudowy:

a) w rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych budynków, obiektów małej architektury i ogrodzeń ustala się obowiązek nawiązania do tradycyjnego budownictwa z budulca drewnianego,

b) jako zasadę ustala się, że na terenach 2ML i 3ML kalenica budynku równoległa jest do drogi 1KD na działkach przylegających do drogi 1KD i na pozostałych działkach do dróg 2KD i 4KDW; na terenie 4ML – kalenica budynku równoległa do drogi 3KDW za wyjątkiem budynków na działkach 331/23 i 331/24, gdzie może być równoległa do drogi 2KD;

c) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – do 10 m,

d) wysokość maksymalna - dwie kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia realizowana w formie poddasza użytkowego z dachem dwu- lub wielospadowym o jednakowych kątach nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o,

e) nieprzekraczalna wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy dachów – 9 m;

3) ustala się obowiązek stosowania na pokrycie dachów dachówki lub materiałów dachówkopodobnych;

4) dopuszcza się zastosowanie dachów trzcinowych lub z gontów;

5) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru obiektów – 0,7 m ponad poziom przyległego terenu;

6) dopuszcza się realizację wiat i zadaszeń na terenie określonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z możliwością grupowania ich przy granicach nieruchomości pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ogrodzenia:

1) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z elementów prefabrykowanych;

2) maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 1,8 m. Ograniczenie wysokości ogrodzeń nie dotyczy zaakcentowanych wejść i wjazdów;

3) ogrodzenia nieruchomości powinny umożliwiać migrację drobnej fauny (co oznacza przerywaną podmurówkę lub jej brak);

4) ogrodzenie działek od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie działki budowlanej uwzględniając linie rozgraniczające lub bezpośrednio w liniach rozgraniczających;

5) ustala się obowiązek stosowania od strony drogi powiatowej 1KD ażurowych, w co najmniej 50% ogrodzeń z wypełnieniem z elementów drewnianych;

6) od strony drogi gminnej 2KD i dróg wewnętrznych dopuszcza się stosowanie ogrodzeń z siatki.

5. Kolorystyka budynków:

1) ustala się obowiązek stosowania dachów w kolorach brązu w różnych jego odcieniach, ciemnozielone lub czerwone;

2) kolory obowiązujące na elewacjach – jasne, pastelowe i naturalne dla użytego materiału z dopuszczeniem mocniejszych kolorów akcentów detali elewacji;

3) stolarka okienna i drzwiowa – w kolorystyce współgrającej z kolorystyką budynku.

6. Kolorystyka obiektów małej architektury i ogrodzeń powinna współgrać z kolorystyką obiektów budowlanych.

 

Rozdział 3 – Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 6EE

§ 26. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6EE (ok. 0,02 ha) przeznacza się pod projektowaną stację transformatorową.

dział iV - postanowienia końcowe

§ 27. Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów dróg – w wysokości 0 % (słownie: zero procent);

2) dla pozostałych terenów – w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent).

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/25/07

Rady Gminy Wizna

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/25/07

Rady Gminy Wizna

z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

 

 

Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania

 

I.           Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna, obejmujący obszar zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej we wsi Sieburczyn, przewiduje realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1.          budowę sieci wodociągowej,

2.          budowę kanalizacji sanitarnej,

3.          budowę kanalizacji deszczowej.

 

II.        Ww inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych gminy (zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym) w sposób określony w przepisach odrębnych.

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2007 21:10
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2252 razy
Ilość edycji: 2