BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr VI/26/07

z dnia: 23 lutego 2007 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.
Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/14/98 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 1998r.w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Gminy Wizna
zmienionej uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XVIII/94/2000 z dnia 30 lipca 2000 roku oraz uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXV/143/01 z dnia 25 kwietnia 2001 roku oraz uchwałą
Nr XXIII/90/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w § 1 wyraz „400 , 00zł” zastępuje się wyrazem „800,00zł” słownie złotych : osiemset.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 lutego 2007 roku.Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 mar 2007 14:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1666 razy
Ilość edycji: 5