BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/27/07

z dnia: 23 lutego 2007 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r.
Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz § 25 Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą Nr VII/43/03 Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 47, poz.1021 ) u c h w a l a się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Wizna na 2007r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 mar 2007 14:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1578 razy
Ilość edycji: 5