BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/28/07

z dnia: 23 lutego 2007 roku
w sprawie: powołania Sekretarza Gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457 z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się na stanowisko Sekretarza Gminy Wizna Pana Józefa Gawrońskiego.

§ 2
Odpis uchwały doręcza się Panu Józefowi Gawrońskiemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 marca 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 mar 2007 14:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1531 razy
Ilość edycji: 3