BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07

z dnia: 28 marca 2007r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

 

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VII sesji Rady

Gminy w sprawie :

 

  1. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
  2. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.
  3. powiadomienia o obowiązku złożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego

 

§ 2. Upoważnia się :

1. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej

w § 1 pkt.3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

2. inspektora do spraw budownictwa i inwestycji do przedstawienia w czasie obrad sesji

projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

3. inspektora do spraw rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały

wymienionej w § 1 pkt.3

 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 mar 2007 08:57
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1834 razy
Ilość edycji: 3