BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr7 /07

z dnia: 30 marca 2007
w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 5 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Rady Gminy Wizna (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje komisję konkursową w następującym składzie: 1) Pan Józef Gawroński – przewodniczący, 2) Pani Monika Rakowska – sekretarz, 3) Pan Paweł Ładyżyński – członek. § 2 1. Do zadań komisji należy: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytki publicznym i o wolontariacie 2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania. 2. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który zawiera uzasadnienie wyboru oferty (ofert). 3. Protokół wraz z uzasadnieniem wyboru oferty Komisja przekłada Wójtowi Gminy do zatwierdzenia. § 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 kwi 2007 13:32
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1736 razy
Ilość edycji: 4