BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 11/07

z dnia: 11 maja 2007 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna.


Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze d.s budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa , inwestycji infrastrukturalnych i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy Wizna - Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Urzędu Gminy Wizna.

§ 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Gawroński Józef - Przewodniczący Komisji,

2. Jancewicz Kazimierz - Członek Komisji,

3. Napiórkowska Jolanta - Sekretarz Komisji

 

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 11 maja 2007 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,

2) do dnia 24 maja 2007 r.- składanie dokumentów przez kandydatów,

3) dnia 25 maja 2007 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia 30 maja 2007 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 31 maja 2007 r.- ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 11/07 Wójta Gminy Wizna z dnia 11 maja 2007 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI W SPRAWIE NABORU

1.Do zadań Komisji w sprawie naboru należy:

- decydowanie o dopuszczeniu kandydatów na podstawie kryteriów doboru określonych w ogłoszeniu Wójta o naborze,

- przeprowadzenie postępowania w sprawie naboru.

2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności wszystkich jej członków

3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych w ogłoszeniu o naborze oraz oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych (nieważnych) wraz z uzasadnieniem.

4. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta.

5. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.

6. W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony testem lub rozmową kwalifikacyjną.

7. Komisja wybiera kandydata na stanowisko zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.

8. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów "za". W przypadku równej ilości głosów "za" rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego Komisji. Komisja pisemnie informuje każdego kandydata o ostatecznej decyzji niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

9. Komisja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem może protokolarnie wprowadzić do niego zwykłą większością głosów poprawki i uzupełnienia dotyczące usprawnienia jej pracy.

 

10.Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Wizna wyłonionego kandydata na stanowisko

 

11. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni jej członkowie, w którym zawiera się w szczególności:

l ) określenie stanowiska, na który przeprowadzony był nabór oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych

w ogłoszeniu o naborze,

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru lub ich braku,

3) uzasadnienie dokonanego naboru.

 

WÓJT GMINY WIZNA Ogłasza nabór na stanowisko d.s budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35

1.Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe budowlane, 2 lata pracy w administracji.

 

2.Wymagania dodatkowe:

samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, komunikatywność,

dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność,

odpowiedzialność, terminowość, doświadczenie przy opracowywaniu

wniosków na pozyskiwanie środków Unii Europejskiej.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego,

- drogownictwa,

- inwestycji komunalnych,

- merytoryczne opracowywanie wniosków i projektów na pozyskanie dotacji

dotyczących infrastruktury lokalnej.

 

4.Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae,

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności.

5. Termin i miejsce składania dokumentów :

Termin: do dnia 24 maja 2007 r. włącznie

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35, I piętro, pok. 6 - Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko d.s budownictwa, planowania przestrzennego, drogownictwa i pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wizna, w pokoju nr 6 . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,póz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142.poz.l593 z późn.zm).

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 maj 2007 08:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1396 razy
Ilość edycji: 3