BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/29/03

z dnia: 12 lutego 2003 roku
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Pana Jana Olszewskiego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz § 51 ust. 3 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 11marca 1996r. Nr XVI/58/96 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 22, poz. 61 zm. Dz. Urz. Nr 29, poz. 96 zm. z 2000r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21, poz. 283 )
i w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61,poz.707 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, u c h w a l a się, co następuje:
§ 1

Przyznaję się Wójtowi – Panu Janowi Olszewskiemu następujące wynagrodzenie miesięczne:

1. XX kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie: 3.200,00zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100)
2. dodatek funkcyjny w kwocie: 1.000,00zł (słownie złotych: jeden
tysiąc 00/100)
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie: 640,00zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści 00/100)
4. dodatek specjalny na okres od 1 marca 2003r.do 29 lutego 2004r.
w wysokości 20 % od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
tj. w kwocie: 840,00zł ( słownie złotych: osiemset czterdzieści 00/100 ).

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy Wizna z dnia 4 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 marca 2003r.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1748 razy