BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07

z dnia: 07 maja 2007r
w sprawie: oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

Na postawie art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r .o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r .Nr 142 ,poz .1593 z późn . zm .) oraz art. . 33 ust ., 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz . U . z 2001 r. Nr142, `poz .1591 z późn. zm.): zarządzam co następuje § 1 Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej. § 2 Zobowiązuje kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zobligowania podległych im pracowników samorządowych do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej. § 3 Obowiązek złożenia oświadczenia nie obejmuje tych pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych, którzy stosowane do art. 1a wyżej wymienionej ustawy o pracownikach samorządowych nie podlegają przepisom tej ustawy. § 4 Oświadczenie, o których mowa w § 1 i 2 , należy złożyć na załączonym kwestionariuszu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia: 1) zatrudnienia- pracownicy nowo zatrudnieni, 2) podjęcia tej działalności- pracownicy , którzy podjęli działalność gospodarczą, 3) zmiany charakteru i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej – pracownicy, którzy zmienili charakter prowadzonej działalności gospodarczej, 4) od wejścia w życie zarządzenia § 5 Oświadczenia, o których mowa w § 1 i 2, składa się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku d/s organizacyjnych w Urzędzie Gminy Wizna. § 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 maj 2007 14:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1385 razy
Ilość edycji: 3