BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/35/07

z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i uchwały nr IV/0131-2-4/07 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wizna wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy uchwala się , co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok
2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 maj 2007 09:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1342 razy