BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII / 36 / 07

z dnia: 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :

§ 1. § 1.Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 19.115,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 19.115,- zł

2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 62.000,- zł oraz zwiększeniu o kwotę 81.115,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3a do uchwały RADY GMINY Nr V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2007 r. pn. ”Zadania inwestycyjne w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :
DOCHODY - 8 .093. 679,- ZŁ
WYDATKI - 9.319. 872,- ZŁ

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA


ZBIGNIEW SZULC
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 maj 2007 10:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1485 razy