BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/45/07

z dnia: 26 lipca 2007 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Na podstawie art

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 1001 ) uchwala się co następują:

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za usługi lecznicze, pomoc rzeczową ( w tym dożywianie uczniów w szkołach) , zasiłki celowe i okresowe zwane dalej wydatkami za świadczenia dla osób lub rodzin, które nie spełniają kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z pomocy społecznej.

1. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu , o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

2. Wydatki za świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części , z zastrzeżeniem ust. 3, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z następującymi zasadami:

I

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do

dochodu określonego w art. 8 ustawy o

pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków za świadczenia podlegające

zwrotowi wyrażona w % w przypadku

Osób samotnie

gospodarujących

Osób w gospodarstwie

wieloosobowych

101 – 150

15

25

151 – 170

30

50

171 – 200

45

75

Powyżej 200

100

100

 

3. Wydatki na pomoc społeczną przyznawaną w formie dożywiania nie podlegają zwrotowi jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 8 o pomocy społecznej.

§ 2. Zwrot wydatków za świadczenia następujące poprzez jednorazową wypłatę należności lub ratalnie

§ 3. Okres spłaty , wysokość poszczególnych rat oraz terminy wpłat należności określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia

 

§ 4. 1 Zwrot wydatków rozpoczyna się nie później niż 2 miesiące od daty wydania decyzji.

2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych np.( długotrwała choroba, straty materialne spowodowane wydatkami losowymi itp. ) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotuwydatków w części lub w całości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV\84\97 Rady Gminy Wizna z dnia 21 marca 1997r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 13:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1525 razy