BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07

z dnia: 3 października 2007r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X sesji Rady :

1. w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
2. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
3. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
4. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata,
5. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również i tryb ich pobierania.

§ 2. Upoważnia się :
1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt.1,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2. Inspektora ds. rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał
wymienionych w § 1 pkt.2,3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3. Kierownika OPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych
w § 1 pkt. 5, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 08:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1679 razy
Ilość edycji: 2