BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/42/03

z dnia: 25 kwietnia 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2002
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142. poz. 1591, późn. zm. ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i uchwały Nr IV/8/15/2003 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wiźnie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - u c h w a l a , co następuje :
§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2002.
§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespołowi w Łomży
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1702 razy