BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/07

z dnia: 7 listopada 2007 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1 Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas
obrad X sesji Rady Gminy w dniu 12 października 2007 roku.

1. uchwała w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, przekazania Skarbnikowi Gminy celem
realizacji.
2. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego i przekazania
Skarbnikowi Gminy celem realizacji.
3. uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom celem realizacji.
4. uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego i przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji.
5. uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego , Redakcji Dziennika Urzędowego i przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej celem realizacji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 lis 2007 08:55
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1661 razy