BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR.XIII/69/08

z dnia: 28 lutego 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”
Na podstawie art. 18 ust. 2 ptk 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Wizna przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, będącego dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu :
 działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 aktywizowanie ludności wiejskiej;
 realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).

§ 2. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez podejmowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, gospodarczych, edukacyjnych, doradczych i kulturalnych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyznanych Lokalnym Grupom Działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

§ 3. Gmina Wizna zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 12:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1232 razy