BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/50/03

z dnia: 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wizna oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami
Na podstawie art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 111 poz.724, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, z 2001 r. Nr 3 poz. 21, Nr 111 poz. 1194 i z 2002 r. Nr 135 poz. 1141 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116 poz. 753 ) po uzyskaniu uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w Łomży oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Łomży u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wizna oraz zasady postępowania z tymi zwierzętami.
§ 2. Wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie gminy Wizna ma charakter stały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1744 razy