BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/71/08

z dnia: 28.02.2008r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
UCHWAŁA NR XIII / 71 / 08
RADY GMINY WIZNA
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ 1. Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 771.365,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60095 – pozostała działalność
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000,- zł
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 271.365,- zł

2. Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 771.365,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3a do uchwały RADY GMINY Nr XII / 62 / 07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2008 r. pn. ”Zadania inwestycyjne w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :
DOCHODY - 9. 559. 303,- zł
WYDATKI - 10. 247. 634,- zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA
ZBIGNIEW Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 kwi 2008 12:19
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1307 razy
Ilość edycji: 2