BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/73/08

z dnia: 28.02.2008
w sprawie: w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
UCHWAŁA NR XIII/73/03
RADY GMINY WIZNA

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

§ 2. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008r..

Przewwodniczący Rady
Zbigniew Szulc


Załącznik
do uchwały nr XIII/73/08
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 lutego 2008roku


REGULAMIN WYSOKOŚCI STAWEK I SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ORAZ ZASAD OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW NAUCZYCIELOM SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA WIZNA.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. 1.Regulamin określa ustalenie wysokości i zasad przyznawania:
a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za trudne warunki pracy,
d) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
e) dodatku za wysługę lat.

II. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnia przydzielonych obowiązków,
6)podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2.Dyrektor szkoły może opracować dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
§ 3. 1. Wielkość nakładów finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala się w wysokości 2% na etat kalkulacyjny środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli .
2. Wielkość nakładów finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów ustala się w wysokości 5% na etat kalkulacyjny środków na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów
§ 4. 1.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt dwa razy w roku na okres 6 miesięcy w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
§ 5. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu:

1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc,
3) przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny.

3. Nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.
§ 6. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 8. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają odrebne przepisy
2.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 9. 1.Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze (określone w statucie szkoły) - dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a)racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły,
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.
§ 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo na podstawie jego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:


Stanowisko Służbowe Wysokość dodatku w % miesięcznie
od do
a) dyrektor szkoły:
- liczącej do 8 oddziałów,
- liczącej od 9 do 16 oddziałów,


b) wicedyrektor szkoły

10

15


10

25

40


20


2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust 1. ustala Wójt.
§ 11. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny określony w tabeli:
Zajmowane stanowisko
Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie

Wychowawca klasy 60 złotych


Opiekun stażu 40 złotych


2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoły.
§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


V. DODATEK ZA TRUDNE WARUNKI PRACY
§ 13. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
- w wysokości 30% stawki godzinowej nauczyciela,

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i głębokim
- w wysokości 20 % stawki godzinowej nauczyciela ( godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa) za przepracowaną godzinę,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
- w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tym systemie godzinę nauczania (godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa) z pominięciem zajęć: w zakresie godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, wychowania fizycznego oraz tych przypadków, gdzie jest prowadzony jeden temat zajęć na jednostce lekcyjnej,
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy.
3. Nauczycielom za pracę wykonywaną przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 20 złotych miesięcznie. Przy ustalaniu wysokości dodatku w granicach określonych widełkami należy uwzględnić liczbę godzin przepracowanych przez nauczyciela przy obsłudze monitorów ekranowych ponad minimalną miesięczną liczbę godzin warunkującą nabycie prawa do dodatku tj. co najmniej 40 godzin miesięcznie.
4. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora – organ prowadzący.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW.
§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli godzina jest realizowana w takich warunkach przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę
§ 15. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, za wyjątkiem przerw związanych z:
1) rekolekcjami wielkopostnymi,
2) Dniem Edukacji Narodowej,
3) początkiem i zakończeniem roku szkolnego.
2. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z tytułu dwóch dni opieki nad dzieckiem zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a także za godziny w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a w szczególności;
1) zawieszenia zajęć szkolnych z powodu epidemii lub mrozów,
2) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej jak 3 dni.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje jedynie w przypadku ich faktycznego przepracowania.
§ 16. 1. Godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw są przydzielane w pierwszej kolejności nauczycielowi właściwego lub pokrewnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to możliwe Wicedyrektorowi lub Dyrektorowi, o ile są specjalistami tego przedmiotu.
§ 17. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze należy się za ten dzień inny wolny dzień od pracy, lub przysługuje mu odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za przepracowaną za godzinę ponadwymiarową,
2. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole sprawującemu w dniu wolnym od zajęć nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z dołu.
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1041 razy