BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/74/08

z dnia: 28.02.2008r.
w sprawie: w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
UCHWAŁA NR XIII/74/08
RADY GMINY WIZNA

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

Na podstawie art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Załącznik
do uchwały Nr XIII/74/08
Rady Gminy Wizna
z dnia 28 lutego 2008 roku

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY STAWKI NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD JEGO PRZYZNAWANIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA WIZNA.

1.Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie gminy przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wspólnie z nim zamieszkujących i wynosi miesięcznie:
1) 3% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty ustalonego przez MENiS- dla 1 osoby,
2) 4% - wynagrodzenia j/w dla 2 osób,
3) 5% - wynagrodzenia j/w dla 3 osób,
4) 6% - wynagrodzenia j/w dla 4 i więcej osób.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego wzwyż.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkujacemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie ustalają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje- dyrektor szkoły, a dyrektorowi- wójt.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego
2) od pierwszego dnia miesiąca następujĄcego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 kwi 2008 12:32
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1242 razy