BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/46/03

z dnia: 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwom gminy Wizna
Na podstwie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz.1806 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statuty naststępującym sołectwom gminy Wizna:Boguszki,Bronowo, Janczewo, Jarnuty,Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki,.Niwkowo,Nowe Bożejewo, Nieławice, Rutkowskie, Ruś, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wierciszewo, Wizna I,Wizna II,Włochówka, Zanklewo, określające iorganizację i zakres działania stanowiące załączniki od nr 1 do nr 24 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Wizna z dnia 21 marca 1997 r. Nr XXV/83/97 w sprawie nadania statutu sołectwom.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1790 razy