BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z A D Z E N I E Nr 88 /08

z dnia: 25 września 2008 roku
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2004 r.Nr 261 poz. 2603,z 2004 Dz.U Nr 281 ,poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459) oraz uchwały Nr XXVI/29/07 Rady Gminy Wizna z dnia 23 lutego 2007 r. roku w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam : § 1 Przeznaczyć do zbycia w formie przetargu pisemnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 6 w budynku położonym w Wiźnie przy ul. Czarnieckiego 6A wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr nr działek 1619,1620,1621 § 2 Cenę wywoławczą przyjąć na podstawie ceny ustalonej przez rzeczoznawcę § 3 Sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 wrz 2008 10:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1165 razy
Ilość edycji: 1