BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/96/08

z dnia: 30 października 2008 r.
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XIX/96/08
RADY GMINY WIZNA
z dnia 30 października 2008 r.


w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna
z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lis 2008 11:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1333 razy
Ilość edycji: 1